Zich aanmelden

Met Facebook aanmelden

of

Uw informatie is niet correct.
Ik meld me aan Wachtwoord vergeten?
Er is geen Facebook-account verbonden aan de website, schrijf u in.

Wachtwoord vergeten?

×
Mijn wachtwoord opnieuw instellen
Je ontvangt een e-mail voor het instellen van een nieuw wachtwoord.
Geen account gekoppeld aan dit e-mailadres

Nog geen account?
SCHRIJF JE GRATIS IN.

Algemene voorwaarden

Het gebruik van deze Website wordt geregeld door deze Wettelijke Bepalingen en door de Algemene Voorwaarden. Indien u deze niet aanvaardt, verlaat dan a.u.b. onmiddellijk deze website.

I - WETTELIJKE INFORMATIE

Deze website is exclusief eigendom van ProduPress N.V.:

II - ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE

Artikel 1 - Aanvaarding van de Algemene voorwaarden

De toegang tot en het gebruik van de website www.autogids.be, (hierna de “Website”) zijn onderworpen aan deze algemene voorwaarden en tevens aan elke reglementering die van toepassing is op de dag van het bezoek aan de Website.

Bijgevolg houden de toegang tot en het gebruik van deze Website de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding in van deze Voorwaarden. De Internetgebruiker verklaart en erkent kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden en verbindt zich ertoe deze na te leven.

De Algemene Voorwaarden van deze Website kunnen vrij gewijzigd en geactualiseerd worden door ProduPress; daar elke wijziging of actualisatie wordt opgelegd aan de gebruiker bij elk bezoek aan de Website, verbindt elke bezoeker zich ertoe deze regelmatig te raadplegen.

De Internetgebruiker erkent dat hij gecontroleerd heeft dat de configuratie van de computer die hij gebruikt, geen virussen bevat en dat deze perfect werkt.

Artikel 2 - Persoonsgegevens

2.1 Gebruik van persoonsgegevens verzameld op de website

ProduPress verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid te waarborgen van de inlichtingen die de Internetgebruiker bezorgd heeft door formulieren op deze Website in te vullen.

De persoonsgegevens die ProduPress verzamelt, zijn noodzakelijk voor het commercieel beheer in het kader van:

 • het gebruik van de functie “Contact / Ons contacteren / Contacteren”;
 • het beheer van uw persoonlijke account (“Mijn AutoGids”)
 • het gebruik van de functie “Doorsturen aan een vriend(in)”;
 • een abonnement op de wekelijkse nieuwsbrieven;
 • inschrijving en deelname aan discussieforums.
 • inschrijving op de diverse diensten van “Mijn AutoGids”       (aanvragen voor proefritten, offertes, brochures, berekeningen van verzekeringen of financieringen, ...)

Het verplichte karakter van de gevraagde gegevens wordt aangegeven; wanneer u niets antwoordt, zal uw aanvraag niet in behandeling genomen worden.

2.2 Bestemming van de persoonsgegevens verzameld op de website

Deze inlichtingen zijn bestemd voor ProduPress en haar partners.

Persoonsgegevens verzameld op de Website kunnen gratis of tegen betaling worden overgemaakt aan derden - natuurlijke of rechtspersonen - die een contractuele band hebben met ProduPress voor commerciële doelen, indien de Internetgebruiker daar bij zijn inschrijving toestemming voor geeft.

Deze inlichtingen en gegevens worden tevens om veiligheidsredenen bewaard, om de wetgeving en reglementering terzake te respecteren.

2.3 Recht op toegang, wijziging, verzet en schrapping

Met uw toegangscode en paswoord hebt u op elk moment toegang tot uw persoonsgegevens, zodat u deze kunt wijzigen (via de rubriek “Gegevens - Wijzigen” onder “Mijn AutoGids”).
U kunt tevens vragen om gratis toegang te krijgen en eventueel de schrapping te vragen van al uw persoonlijke gegevens uit onze databank. Daarvoor volstaat het ons een schriftelijk verzoek met een kopie van uw identiteitskaart te bezorgen op het volgende adres:

ProduPress N.V.
Ter attentie van de Klantendienst
Humaniteitslaan 292 
1190 Brussel (België)

In dat geval doen wij het nodige om zo snel mogelijk gevolg te geven aan uw vraag.

2.4. Hoe beschermen wij de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens?

Het nummer van de kredietkaart dat u ingeeft bij het plaatsen van een advertentie of bij het betalen van een tijdschrift of een abonnement op onze website, wordt ons via Internet gecodeerd gecommuniceerd. Wij gebruiken het online betaalsysteem Ogone e-commerce ® van Ingenico, dat beantwoordt aan de hoogste normen inzake beveiliging.

Andere persoonsgegevens ontvangen wij op een niet-beveiligde wijze. Wij hebben echter een beveiligingspolitiek opgelegd aan onze partners opdat de servers die uw persoonsgegevens opslaan, voor zover mogelijk verhinderen dat uw gegevens:

 • ongeöorloofd worden geconsulteerd of gewijzigd,
 • ongerechtmatig worden gebruikt of verspreid
 • onwettig worden vernietigd of onopzettelijk verloren gaan

Onze medewerkers die toegang hebben tot uw gegevens hebben de verplichting daar strikt vertrouwelijk mee om te gaan.

2.5. Opmerking inzake minderjarigen

Indien u minderjarig bent (leeftijd minder dan 18 jaar), mag u onze website niet gebruiken en verzoeken wij u ons uw persoonsgegevens niet mee te delen.

2.6. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens op de website van ProduPress is de naamloze vennootschap ProduPress die deze website beheert en waarvan de maatschappelijke zetel in België gevestigd is aan de Humaniteitslaan 292, 1190 Vorst.
De Manager van de website van ProduPress is verantwoordelijk voor het beantwoorden van alle vragen over de bescherming van uw privacy. Voor alle vragen over uw persoonsgegevens kan u hem contacteren door hem een e-mail te sturen op het volgende adres: [email protected].

2.7. Algemene inlichtingen

Wij streven er altijd naar dat het gebruik van uw persoonsgegevens strikt overeenstemt met de wetgeving van toepassing in België en in de Europese Unie, met name:

 • de Belgische Wet van 8 december 1992 (Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer), laatst gewijzigd door de wet van 11 december 1998
 • de Europese Richtlijn 95/46/CE van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Gelieve te noteren dat wij elke aansprakelijkheid afwijzen voor het privacybeleid van de websites waarnaar via een hyperlink wordt doorverwezen vanaf onze site.

Artikel 3 - Beschikbaarheid van de website

Hoewel wij erop toezien dat de website Autogids.be 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 beschikbaar is, behouden wij ons het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot de website te onderbreken om technische of andere redenen of om een einde te stellen aan onze diensten, zonder aansprakelijk te kunnen gesteld worden voor deze onderbrekingen en de gevolgen ervan voor u of voor een derde.

De Website wordt gehost door Kimano.
De Website zal er zorg voor dragen, voor zover mogelijk, dat de Website en de bestanden die kunnen gedownload worden, vrij zijn van bugs, virussen, Trojaanse paarden en niet-toegelaten spyware. Het is echter niet uit te sluiten dat deze kunnen aangetroffen worden. De Website kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor enige schade of verlies dat er voor de gebruiker uit zou kunnen voortvloeien. De Website raadt de Gebruiker ten zeerste aan een firewall, antivirusprogramma's en andere beveiligingssoftware te installeren op zijn computer.

Artikel 4 - Intellectuele eigendomsrechten

Het gebruik van de Website van ProduPress verleent u geen enkel recht op deze Website en/of de inhoud ervan, enkel een strikt persoonlijk gebruik van deze Website en de inhoud ervan is toegelaten.

Deze Website en al haar onderdelen, zoals de domeinnaam, de merken, de algemene structuur, de teksten, de tekeningen, afbeeldingen, databanken, de boomstructuur van de Website en de navigatie, de logo's, de huisstijl, de geluiden, de foto's en de iconografie, evenals alle grafische, geluids- en andere elementen, weergegeven op de Website of die er deel van uitmaken, zijn beschermd door de eigendomsrechten van ProduPress, ongeacht hun eventuele bescherming volgens de geldende wetgeving, door een auteursrecht of op eender welke andere wijze, met uitzondering van onderdelen van de partners van ProduPress.

Elke reproductie en/of weergave en/of verspreiding, geheel of gedeeltelijk, met name door het gebruik van een hyperlink, al dan niet op een elektronische gegevensdrager, nu of in de toekomst, van de Website of enig onderdeel van de inhoud ervan zijn verboden, tenzij mits voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van ProduPress.

Elke persoon die ingaat tegen dit verbod is strafrechtelijk en burgerlijk aansprakelijk en kan vervolgd worden op grond van namaak en oneerlijke concurrentie.

Tevens zijn de databanken waartoe de Website toegang geeft, beschermd door de Wet van 31 augustus 1998 betreffende de rechtsbescherming van databanken houdende omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn 96/9/CE. Elke extractie of hergebruik van het geheel of een substantieel deel van de gegevens, kwantitatief of kwalitatief, uit deze databanken, is onderworpen aan het voorafgaand schriftelijk akkoord van ProduPress.
De gegevens beschikbaar in deze databanken zijn dat enkel voor zuivere publieke raadpleging. Bijgevolg overstijgt elke extractie of hergebruik van deze gegevens die niet strikt noodzakelijk zijn voor dit doel, en bijgevolg gebeuren voor redenen andere dan zuivere raadpleging, zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van ProduPress, de normale gebruiksvoorwaarden van de databanken van ProduPress.
Elke overtreding van voornoemde bepalingen vormen een inbreuk op de rechten die door de wet zijn toegekend aan de samensteller van deze databanken en stelt de auteur bloot aan strafrechtelijke en burgerlijke aansprakelijkheid.

Het plaatsen van een hyperlink naar deze Website, elke vorm van framing, en meer algemeen het gebruik van een onderdeel van de Website is onderworpen aan het voorafgaand schriftelijk akkoord van ProduPress. In ieder geval kan ProduPress nooit aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud of producten en diensten aangeboden op websites waarmee de Website verbonden zou zijn via hyperlinks of enige andere vorm van links. Bijgevolg zijn de uitbaters van deze websites enkel verantwoordelijk voor het naleven van de wetgeving en de reglementering die van toepassing zijn op het product en de dienstverlening die zij verkopen op hun website, met name inzake bescherming van de consument, verkoop op afstand, prijsreglementering, enz.

Artikel 5 – Cookies

Een cookie is een klein bestand dat op uw computer geplaatst wordt bij het bezoeken van een website of het raadplegen van een advertentie. Hij heeft tot doel informatie over uw surfgedrag op websites te verzamelen om u gepersonaliseerde diensten aan te bieden.
Uw webbrowser beheert de cookies op uw computer.

Al deze cookies verzamelen volledig anoniem inlichtingen die u niet persoonlijk kunnen identificeren; een cookie is een tekstbestand dat informatie verzamelt over uw surfgedrag op onze Websites (bezochte pagina's, datum en uur van het bezoek, enz.)

U kunt ervoor kiezen om de cookies uit te schakelen. Uw browser kan eveneens zo ingesteld worden dat hij meldt wanneer er cookies op uw computer worden geïnstalleerd en uw toestemming vraagt om dit al of niet te aanvaarden.

Wij herinneren u eraan dat het mogelijk is dat de instellingen de voorwaarden wijzigen die toegang verlenen tot onze diensten die cookies gebruiken. Zo hebt u bijvoorbeeld geen toegang tot uw account wanneer u geen cookies aanvaardt en kunt u geen voertuigen opzoeken noch commentaren posten.

Artikel 6 - Aansprakelijkheid

Het gebruik van de Website door de Internetgebruikers valt volledig en alleen onder hun verantwoordelijkheid.

De onderneming kan op geen enkele wijze, impliciet of expliciet, verantwoordelijk worden gesteld, noch borg staan voor de integriteit, de juistheid, de actualiteit, het niet vervalsen, de beschikbaarheid, de kwaliteit, de betrouwbaarheid, de volledigheid of de wettigheid van de informatie en de inhoud, ongeacht de aard ervan (teksten, geluid, video's, afbeeldingen, foto's en andere) noch voor de geschiktheid voor het gebruik dat de Internetgebruiker er wil van maken of voor de gevolgen van dat gebruik.

De opgegeven prijzen voor nieuwe auto's op de website zijn louter indicatief. Wij raden u aan uw dealer deze prijzen te laten bevestigen.

Het gebruik van de informatie, berichten of gegevens van allerlei aard die via de Website beschikbaar zijn, valt enkel onder de verantwoordelijkheid van de Internetgebruiker en de beslissingen die hij zou nemen of overwegen op basis van deze informatie vallen zijn de volledige verantwoordelijkheid van de Internetgebruiker. In het bijzonder is de Internetgebruiker als enige verantwoordelijk voor de beslissing om zich in te schrijven voor betalende diensten aangeboden door ProduPress.

ProduPress kan dus niet aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook die de Internetgebruiker zou kunnen lijden als gevolg van dergelijk gebruik. Bovendien wijst ProduPress elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot onrechtstreekse schade, wat er ook de oorzaak, oorsprong, aard of gevolgen van zijn, met inbegrip van de kosten als gevolg van het verwerven van eigendommen die op de Website worden aangeboden, winstderving, verlies van klanten, van gegevens of van andere immateriële verliezen die voortkomen uit de toegang tot de Website van wie dan ook, of uit de onmogelijkheid toegang te krijgen tot de Website of van het geloof dat gehecht werd aan informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks van deze laatste afkomstig is.

De Website bevat tevens informatie van derden (adverteerders en partners) en links naar anders websites. ProduPress controleert niet de kwaliteit, de specificaties van de producten of diensten die worden aangeboden, noch de juistheid van de gegevens van websites van derden of hun inhoud. Daarom kan ProduPress in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van websites die aldus toegankelijk zijn of voor het verzamelen en doorgeven van persoonsgegevens, het plaatsen van cookies of een ander middel dat een zelfde doel heeft, door deze websites, noch voor schade die voortvloeit uit het gebruik van, de toegang tot of de onmogelijkheid deze gegevens van derden te gebruiken.

Artikel 7 - Rubriek “Tweedehands en Voorraad”

Wij besteden veel zorg aan de terbeschikkingstelling op de Website AutoGids.be van betrouwbare en regelmatig geüpdatete advertenties voor auto's. Evenwel kunnen ProduPress noch Autoscout 24, noch de natuurlijke of rechtspersoon (dealer, handelaar, invoerder of privépersoon) die ons de advertentie heeft gecommuniceerd, aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten die in de inhoud van de advertentie zouden geslopen zijn of wanneer een voertuig niet langer beschikbaar zou zijn op het moment dat u de advertentie leest. Daarom raden wij u aan, vooraleer u enige beslissing neemt in verband met een advertentie, na te gaan bij de adverteerder of deze nog steeds actueel is en of de informatie die erin verschijnt, juist is.

Bij plaatsing van een advertentie op de website AutoGids.be en autoscout24.be verbindt u zich ertoe enkel inhoud te verspreiden die niet ingaat tegen het eigendomsrecht (auteursrechten, rechten op beeldmateriaal, ...) of tegen de goede zeden.

Als gebruiker van de advertentiediensten van de website van ProduPress, verbindt u zich ertoe geen inhoud te plaatsen die blijk geeft van een politieke overtuiging, lasterlijke, racistische of xenofobe connotaties, of die aanzet tot discriminatie, haat of geweld tegenover personen, groepen, gemeenschappen en hun leden omwille van het ras, de huidskleur, de herkomst, de nationale of etnische oorsprong van allen of van enkelen onder hen.

ProduPress biedt diensten en producten aan die gepubliceerd worden door verschillende adverteerders als autoverkopers, verzekeraars, ... ProduPress kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor de informatie die op haar website wordt gepubliceerd, meer specifiek in geval van gebreken aan auto's die te koop staan of verkocht werden via de website of van foutieve eigenschappen van deze voertuigen, gezien het verifiëren van de gepubliceerde informatie in de praktijk onmogelijk is.
Meer in het algemeen kan ProduPress niet aansprakelijk gesteld worden voor problemen met betrekking tot de verkoop of de toepassing van garanties of voor de kwaliteit van voertuigen die op de website van ProduPress te koop worden aangeboden.

De gebruikers (en meer bepaald de verkopers van voertuigen) moeten voorzichtigheid aan de dag leggen wanneer ze in contact treden met verkopers of potentiële kopers, vooral wanneer betaald wordt met chèque of wanneer er een transactie plaatsvindt met buitenlandse personen of bedrijven, waartegen verhaal veel moeilijker is. Er werden al meerdere fraudegevallen gemeld. Zorg ervoor dat u wel degelijk het geld hebt ontvangen alvorens het voertuig en de boorddocumenten te overhandigen aan de koper.

In geen enkel geval kunnen AutoScout24 en ProduPress aansprakelijk gesteld worden voor gevallen van fraude na contacten die tot stand zijn gekomen via hun website. Wij verzoeken u evenwel ons zo snel mogelijk abnormaal of duidelijk frauduleus gedrag te melden om onze gebruikers onmiddellijk te kunnen inlichten.

Artikel 8 - Aansprakelijkheid betreffende de inhoud geplaatst door gebruikers

Alle teksten, gegevens, foto's, video's, berichten en overige inhoud die op de website geplaatst worden door een gebruiker, vallen uitsluitend onder zijn verantwoordelijkheid. ProduPress controleert de inhoud die op de website wordt geplaatst door de gebruikers niet en wijst elke verantwoordelijkheid in deze af.

De gebruiker verklaart, aanvaardt en garandeert dat ProduPress het recht heeft om teksten of informatie die hij plaatst op de Website te gebruiken, publiceren of exploiteren.

Als gebruiker van de advertentiediensten van de website van ProduPress, verbindt u zich ertoe geen inhoud te plaatsen die blijk geeft van een politieke overtuiging, lasterlijke, racistische of xenofobe connotaties, of die aanzet tot discriminatie, haat of geweld tegenover personen, groepen, gemeenschappen en hun leden omwille van het ras, de huidskleur, de herkomst, de nationale of etnische oorsprong van allen of van enkelen onder hen.

Door deze website te gebuiken, vrijwaart u de naamloze vennootschap ProduPress N.V. (als eigenaar van de Website AutoGids.be), haar dochtervennootschappen, haar directie, haar medewerkers, haar partners en vertegenwoordigers van beroep wegens aansprakelijkheid en andere juridische maatregelen die door derde partijen tegen haar worden ingeleid als gevolg van om het even welke inhoud die u op de website hebt geplaatst.

Artikel 9 - Moderatie

Berichten en/of commentaren die door de Internetgebruikers gepost worden op het forum op de Website geven uitsluitend de persoonlijke mening van hun respectievelijke auteurs weer.

ProduPress geeft geen enkele goedkeuring of afkeuring aan deze berichten en/of commentaren en kan dus geenszins aansprakelijk gesteld worden voor inhoud waarvan zij niet de auteur is.

ProduPress oefent geen enkele controle uit of gaat op geen enkele manier de juistheid, de waarachtigheid, de wettigheid na van de inhoud die door de Internetgebruikers gepost wordt.

Berichten gepost door Internetgebruikers worden automatisch gepubliceerd en zijn dus onmiddellijk zichtbaar voor Internetgebruikers over de hele wereld vanaf het moment van verzending door de Internetgebruikers, zonder controle of verificatie van welke aard dan ook.

De Websites kunnen achteraf gemodereerd worden, met name na de verspreiding van de berichten en/of commentaren.

Achteraf kan ProduPress commentaren schrappen wanneer zij op de hoogte is gesteld van hun onwettige inhoud volgens de geldende wetgeving.

Internetgebruikers kunnen elk illegaal bericht dat gepost is op de forums melden aan ProduPress door gebruik te maken van het alarmicoontje (vakje met uitroepteken bovenaan het bericht) dat daarvoor voorzien is of door een mail te sturen naar: www.autogids.be/contact 

ARTIKEL 10 - Diverse bepalingen, toepasselijk recht en rechtsgebied

De nietigheid, het vervallen of de onuitvoerbaarheid van het geheel of een gedeelte van voorafgaande bepalingen leidt niet tot de nietigheid van het geheel van deze Algemene Voorwaarden. In dergelijk geval wordt deze bepaling als niet-bestaande beschouwd en aanvaardt de gebruiker dat de Website deze bepaling vervangt door een andere, met dezelfde functie, voor zover mogelijk.

Voor elk geschil dat voortvloeit uit het gebruik van de Website zal het Belgische recht van toepassing zijn en zullen enkel de Rechtbanken te Brussel bevoegd zijn.