Zich aanmelden

Met Facebook aanmelden

of

Uw informatie is niet correct.
Ik meld me aan Wachtwoord vergeten?
Er is geen Facebook-account verbonden aan de website, schrijf u in.

Wachtwoord vergeten?

×
Mijn wachtwoord opnieuw instellen
Je ontvangt een e-mail voor het instellen van een nieuw wachtwoord.
Geen account gekoppeld aan dit e-mailadres

Nog geen account?
SCHRIJF JE GRATIS IN.

Privacy

PRIVACYBELEID VAN AUTOGIDS

 

1.    Algemene informatie over de verwerkingsverantwoordelijken

Dit Beleid is opgesteld door de naamloze vennootschap ProduPress nv, het bedrijf dat met name de website https://autogids.be uitgeeft (hierna de "website" genoemd), met hoofdkantoor gelegen aan de Humaniteitslaan 292, 1190 Vorst, en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE 0650.876.928 (hierna "ProduPress" of de "verwerkingsverantwoordelijke" genoemd).

ProduPress (in de tekst "wij", "ons" of eventueel "onze") is een mediagroep die volledig gewijd is aan de automobielsector en die in België de leider is op het gebied van de verspreiding van informatie over de automobielsector (automagazines en websites).

ProduPress wordt beschouwd als de verwerkingsverantwoordelijke, d.w.z. de persoon die de doeleinden en middelen van de verwerking bepaalt via onze activiteiten.

 

2.    Doel van dit beleid

Gegevensbescherming en respect voor uw privacy zijn belangrijk voor ons en wij verbinden ons ertoe uw persoonsgegevens eerlijk en transparant te verwerken en te beschermen, in overeenstemming met de wet.

Dit Beleid maakt deel uit van de wens van de verwerkingsverantwoordelijke, om transparant te handelen, in overeenstemming met de nationale bepalingen, waaronder de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, en Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna de “AVG”).

In het kader van onze activiteiten kunnen wij persoonsgegevens verwerken. Het doel van dit beleid is uit te leggen hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en bewaren.

Onder "persoonsgegevens" verstaan wij alle persoonsgegevens over u, d.w.z. alle informatie op grond waarvan u direct of indirect als natuurlijke persoon kunt worden geïdentificeerd.

Een "verwerking" van persoonsgegevens is elke bewerking of elk geheel van bewerkingen, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procédés, met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens. Met andere woorden, verwerking bestaat uit verschillende handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, zoals het registreren, wissen, opslaan, gebruiken, verzamelen, wijzigen of raadplegen van persoonsgegevens.

 

3.    Wat zijn de persoonsgegevenscategorieën die wij verwerken en hoe verkrijgen we ze ?

3.1. Categorieën van verzamelde persoonsgegevens

Wij verzamelen en verwerken, onder andere, de volgende informatie :

 • Persoonlijke identificatiegegevens

Voorbeelden: naam, voornaam, geboortedatum, woonplaats, postadres, telefoonnummer, e-mail.

 • Gegevens met betrekking tot het type voertuig

Voorbeelden: merk, model, versnellingsbak, brandstofverbruik, registratiedatum.

 • Gegevens over levensstijl

Voorbeelden: informatie over de consumptie van goederen of diensten.

 • Factureringsgegevens

Voorbeelden: wanneer u een tijdschrift of abonnement bestelt, hebben wij deze informatie nodig om uw bestelling te verwerken en uw betaling te valideren (kaarthouder, kaartnummer, vervaldatum).

 • Inloggegevens gebruikersaccount

Voorbeelden: gebruikersnaam en wachtwoord om in te loggen op uw gebruikersaccount.

 • Technische informatie en informatie over het gebruik van de website (cookies)

Wanneer u onze diensten gebruikt, leggen onze servers automatisch bepaalde logbestandinformatie vast. Deze bestanden kunnen informatie bevatten zoals uw inloggegevens (IP-adres), browsertype, verwijzende/uitgaande pagina's en URL's, de gebruikte browser, locatiegegevens indien deze functie door de gebruiker is ingeschakeld, het aantal kliks en hoe u interageert met links op de website, domeinnamen, bekeken pagina's en andere dergelijke informatie.  

3.2. Context en wijze van inzameling

Wij kunnen persoonsgegevens op een aantal manieren verzamelen :

 • Wanneer u een account aanmaakt op de website ;
 • Wanneer u uw accountgegevens invult of bijwerkt (persoonlijke gegevens, mijn profiel, mijn voorkeuren, etc.) ;
 • Wanneer u contact met ons opneemt via het contactformulier op de website of per e-mail ;
 • Via commerciële prospectie (promotie-e-mails, nieuwsbrieven, autoshows en evenementen, etc.) ;
 • Via een abonnement op onze tijdschriften of abonnementen ;
 • Door uw deelname aan onze wedstrijden ;
 • Door uw deelname aan onze discussieforums ;
 • Andere informatie kan ook worden verzameld via cookies, die u al dan niet kunt inschakelen, zodat wij u een betere gebruikerservaring kunnen bieden en onze website kunnen verbeteren.

 

4.    Voor welke doeleinden verzamelen wij uw gegevens en op welke rechtsgrondslag ?

De AVG staat de verwerking van persoonsgegevens toe op voorwaarde dat dit gebeurt op basis van een van de in de AVG vastgestelde rechtsgronden en voor een specifiek doel.

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens voor de hieronder beschreven doeleinden. Wij zorgen ervoor dat alleen noodzakelijke en relevante persoonsgegevens worden verwerkt, in overeenstemming met het beginsel van minimalisering van de gegevensverwerking.

In het algemeen verwerken wij uw persoonsgegevens voor de volgende wettelijke doeleinden :

 • Om ons naar onze wettelijke verplichtingen te voegen ;
 • Om het contract tussen ons voor te bereiden en uit te voeren wanneer u een van onze producten of diensten gebruikt ;
 • Om ons wettig belang te verwezenlijken (in dit geval letten wij er steeds op een evenwicht tussen ons belang en uw rechten en vrijheden in acht te nemen) ;
 • Op basis van uw vrije en geïnformeerde instemming.

In het geval dat we gegevensverwerkingen zouden moeten uitvoeren die nog niet in dit Beleid zijn voorzien, kunnen wij uw persoonlijke gegevens gebruiken voor doeleinden die overeenkomen met de doeleinden waarvoor wij uw gegevens oorspronkelijk hebben verzameld. Wij houden rekening met een eventueel verband tussen de oorspronkelijke en latere doeleinden en de context waarin de gegevens worden verzameld. In het geval dat wij van mening zijn dat de doelen onverenigbaar zijn met de oorspronkelijke doelen, zullen wij contact met u opnemen vooraleer uw persoonsgegevens te gebruiken. Dit contact zal tot doel hebben u in te lichten over deze verwerking en, desgevallend, u om uw uitdrukkelijke instemming te vragen.

4.1. De inachtneming van onze wettelijke verplichtingen

In sommige gevallen zijn wij verplicht uw persoonsgegevens te verwerken in het kader van wettelijke verplichtingen of wanneer wij samenwerken met de bevoegde autoriteiten. In deze gevallen geven wij uw persoonsgegevens door om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

Wij moeten bijvoorbeeld alle financiële transacties bijhouden (bestelling van een tijdschrift of abonnement).  

4.2. Om vooraf actie te ondernemen en het contract tussen ons uit te voeren wanneer u profiteert van een van onze producten of diensten of wanneer u een account hebt op onze website

In dit verband verwerken wij uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Beheer van uw persoonlijke account ;
 • Beheer van uw bestellingen (online abonnement / tijdschrift) ;
 • Levering van uw aankopen ;
 • Registraties beheren voor een van onze autoshows en evenementen ;
 • Zorgen voor een antwoord op uw verzoeken (klantrelaties) ;
 • Het verzenden van updates voor uw gebruikersaccount of onze diensten, zoals updates van onze algemene voorwaarden en orderbevestigingen
 • Publicatie van advertenties op de website ;
 • Gebruik van de verschillende diensten (proefritaanvraag, offerteaanvraag, brochureaanvraag, verzekeringsberekening, financieringsberekening, etc.) ;
 • Deelname aan de discussieforums ;
 • Beheer van de inschrijvingen voor de wedstrijden (bekendmaking van de winnaar(s), levering en uitreiking van de prijs (prijzen), beheer van vragen en klachten over de wedstrijd, etc.).

4.3. In het kader van onze wettige belangen

In sommige gevallen is het in ons wettig belang om uw persoonsgegevens te verwerken. Daartoe zorgen wij steeds voor een billijk evenwicht tussen de noodzaak om uw persoonsgegevens te verwerken en de eerbiediging van uw rechten en vrijheden.

Dit is het geval wanneer ProduPress een wettig belang nastreeft, d.w.z. een belang dat niet strijdig is met de wet, wanneer de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om dit wettig belang te verwezenlijken en wanneer de rechten en vrijheden van de betrokkenen door de behartiging van dit wettig belang niet ernstig worden aangetast.

ProduPress heeft bijvoorbeeld een wettig belang wanneer de gegevensverwerking plaatsvindt in het kader van een klantenrelatie, of om fraude te voorkomen, om de veiligheid van netwerken en informatiesystemen te waarborgen.

Uw persoonsgegevens worden dus verwerkt op grond van onze wettige belangen, met name om :

 • Identificatie en beheer van personen op de website ;
 • Commerciële prospectie (toezending van informatie over onze producten en diensten) en beheer van prospects (bijwerking van prospectiebestanden, organisatie van promotieacties, contacten voor commerciële doeleinden, etc.) ;
 • Het beheer van de meningen van mensen over goederen, diensten of inhoud ;
 • De voorbereiding van onderzoek, modellen (risico-, marketing- en andere) en statistieken door gebruik te maken van anonimiseringtechnieken en/of pseudonimisering vanaf het moment dat mogelijk is ;
 • Behoud van de veiligheid van goederen en personen, de veiligheid van netwerken en computersystemen, de bestrijding van fraude of poging tot inbraak, misbruik of andere strafbare feiten ;
 • Analyse van uw eerdere zoekopdrachten om onze diensten beter op u af te stemmen ;
 • De verbetering van bestaande diensten en de ervaring van gebruikers ;
 • Bijhouden van een lijst van gebruikers/prospects die niet langer wensen te worden gecontacteerd ;
 • Het beheer van uw vragen verbonden aan de toepassing van uw rechten ;
 • De vaststelling, de uitoefening, de verdediging en het behoud van onze rechten ;

4.4. De instemming

In sommige gevallen kunt u ons toestemming geven om sommige van uw persoonsgegevens te verwerken. Zo kunnen wij uw persoonsgegevens met uw toestemming verwerken in de volgende gevallen :

 • Toevoegen van (optionele) informatie aan uw profiel ;
 • Wanneer u ons daarvoor toestemming hebt gegeven, kunnen wij u elektronisch aanbiedingen en diensten van ons toesturen (bijvoorbeeld via onze nieuwsbrief), en u kunt zich daarvoor op elk moment in- of uitschrijven;
 • Verstrekking van uw gegevens aan derden voor direct-marketingdoeleinden: u wordt hiervan vooraf op de hoogte gesteld, zodat u met deze verwerking kunt instemmen.

Houd er rekening mee dat u het recht hebt om uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken.

 

5.    Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens ?

Wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld.

Meer bepaald moet een onderscheid worden gemaakt tussen verschillende situaties bij het bepalen van de duur van de bewaring van uw persoonsgegevens :

 • Wat het regelmatige gebruik van onze website betreft, behouden gebruikers hun gebruikersaccount zolang deze actief is. Met andere woorden, wij bewaren uw gegevens voor de duur van uw inschrijving. U kunt uw account echter op elk moment verwijderen ;
 • Indien u zich heeft ingeschreven voor een van onze nieuwsbrieven, bewaren wij uw gegevens voor de duur van uw inschrijving. U kunt zich echter te allen tijde afmelden voor onze nieuwsbrief, hetzij via uw gebruikersaccount, hetzij door te klikken op de afmeldlink onderaan onze nieuwsbrieven ;
 • Indien u geabonneerd bent op een of meer tijdschriften, bewaren wij uw persoonsgegevens gedurende de looptijd van uw abonnement om u het tijdschrift of de tijdschriften te kunnen leveren in overeenstemming met de voorwaarden van uw abonnement ;
 • In het kader van de uitvoering van een contract (bv. tijdschriftabonnement), archiveren wij uw persoonsgegevens gedurende een periode van tien (10) jaar na het einde van het contract ;
 • In het kader van commerciële prospectie zullen uw gegevens worden gewist indien u drie (3) jaar na het laatste contact met u niet meer reageert op verzoeken ;
 • Als u deelneemt aan een van onze wedstrijden, zullen wij uw persoonsgegevens die u in het kader van de wedstrijd hebt verstrekt, bewaren voor de duur van uw deelname en van de wedstrijd. Zodra de winnaar(s) is/zijn gekozen, worden de persoonsgegevens van de andere deelnemers zo spoedig mogelijk gewist.

Na het verstrijken van de bewaringstermijn zullen wij alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens onbeschikbaar en ontoegankelijk zijn gemaakt.

 

6.    Uw rechtens met betrekking tot de AVG

6.1. Recht op inzage en kopie

Dit recht geeft u het recht ons te vragen of wij uw persoonsgegevens verwerken, voor welke doeleinden, om welke categorieën van gegevens het gaat en wie de ontvangers van uw gegevens zijn. U kunt ons ook vragen om een kopie van alle persoonsgegevens die wij verwerken en die op u betrekking hebben.

Daartoe volstaat het ons een verzoek te sturen per e-mail naar het volgende adres : [email protected] ; / of per post naar het volgende adres : Humaniteitslaan 292, 1190 Vorst.

6.2. Recht op terugtrekking van uw instemming

Vanaf het moment dat wij uw persoonsgegevens verwerken op de wettelijke basis van uw instemming, kunt u deze steeds intrekken.

6.3. Recht op rechtzetting

U hebt ook het recht op rectificatie, waardoor u ons op elk moment kunt vragen om informatie over u die onjuist, onvolledig of verouderd is, te wijzigen.

Als u een gebruikersaccount hebt, kunt u uw persoonlijke gegevens ook corrigeren via de rubriek "Mijn account".  

6.4. Recht op vergetelheid

U kunt uw persoonsgegevens laten wissen als een van de volgende redenen van toepassing is:

 • De gegevens zijn niet meer benodigd voor de doeleinden van de verwerking ;
 • U trekt uw instemming in wat betreft de verwerking van uw gegevens en wij baseren deze verwerking alleen maar op de wettelijke basis van uw instemming;
 • Uverzet zich tegen de verwerking;
 • Wij hebben uw persoonsgegevens op onwettige wijze verwerkt;
 • In het geval waar de gegevens in ons bezit onvolledig, onjuist of verouderd zijn;
 • Wij moeten uw persoonsgegevens wissen om onze wettelijke verplichting na te leven (van het recht van de Unie of het recht van de lidstaat) waaraan wij zijn onderworpen.

U kunt ons ook vragen om uw account op elk moment en kosteloos te verwijderen.

6.5. Recht op overdraagbaarheid

In het geval waar wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een contract of uw instemming, kunt u ons vragen u het geheel van persoonsgegevens over te dragen of ze aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking over te dragen.

6.6. Recht op de beperking van de verwerking

In sommige gevallen kunt u ons ook vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Hier volgen de situaties waarin u ons kunt vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken:

 • Indien u de juistheid van een persoonsgegeven betwist de tijd dat wij de juistheid van dit gegeven kunnen nakijken ;
 • Indien wij uw persoonsgegevens op onwettige wijze verwerken en u verkiest dat wij de verwerking ervan beperken in plaats van uw persoonsgegevens te wissen.

Het spreekt voor zich dat vanaf het moment de verwerking niet meer van toepassing is, wij u er over inlichten.

6.7. Recht op verzet

Wanneer uw gegevens worden verwerkt voor direct-marketingdoeleinden, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden.

Telkens wanneer u een e-mail van ons ontvangt, hebt u de mogelijkheid om u uit te schrijven van onze mailinglijst voor direct marketing. Indien u ervoor kiest zich uit te schrijven, zullen wij uw verzoek zo spoedig mogelijk behandelen. U begrijpt, erkent en stemt ermee in dat het enige tijd kan duren voordat wij uw verzoek tot uitschrijving kunnen verwerken en uitvoeren.

Bovendien kunt u, wanneer wij de verwerking van uw persoonsgegevens baseren op de rechtsgrondslag van onze wettige belangen, bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens indien u kunt aantonen dat uw bijzondere omstandigheden dit rechtvaardigen.

6.8. Recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering

Om een betere ervaring te garanderen, gebruiken we de techniek van het profileren om u te associëren met een aantal van uw voorkeuren of interesses. Waar mogelijk gebruiken we alleen geanonimiseerde of gepseudonimiseerde gegevens.

Profilering  is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die bestaat uit het gebruik van dergelijke gegevens om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te evalueren, in het bijzonder om elementen met betrekking tot de arbeidsprestatie, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of bewegingen van die natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen.

In gevallen waarin wij uw persoonlijke gegevens gebruiken om u te associëren met bepaalde van uw voorkeuren, zorgen wij ervoor dat er geen beslissingen worden genomen die rechtsgevolgen hebben of u op een vergelijkbare manier aanzienlijk beïnvloeden.

Indien u van mening bent dat u wordt onderworpen aan een besluit dat uitsluitend op een geautomatiseerd proces is gebaseerd, kunt u hiertegen bezwaar maken.

Dergelijke besluiten zijn mogelijk indien zij noodzakelijk zijn voor de sluiting of uitvoering van een overeenkomst tussen u en ons, of indien u daarmee uitdrukkelijk hebt ingestemd. Daarnaast kunnen wij, indien de wet ons daartoe toestaat, uw gegevens ook op geautomatiseerde wijze verwerken.

 

7.    Hoe kunt u uw rechten uitoefenen ?

7.1. Contacteer ons

Indien u een van uw rechten wenst uit te oefenen, kunt u op verschillende manieren, op elk ogenblik, gemakkelijk en kosteloos contact met ons opnemen:

7.2. Identificatie

Om u te helpen uw rechten te doen gelden, en wanneer de context dat rechtvaardigt, moeten wij alle redelijke stappen ondernemen om uw identiteit te verifiëren. Daartoe kunnen wij u, bij gerede twijfel over uw identiteit, vragen uw identiteit te bewijzen door ons aanvullende informatie te verstrekken.

Indien u ons dergelijke bijkomende identificatiegegevens niet bezorgt, zijn wij niet verplicht uw verzoeken tot uitoefening van uw rechten in te willigen indien wij u niet kunnen identificeren.

7.3. Binnen welke termijn beantwoorden wij u ?

Wij verbinden ons ertoe zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen dertig (30) kalenderdagen na ontvangst van uw verzoek contact met u op te nemen.

Deze termijn kan tot maximaal twee (2) maanden worden verlengd indien uw verzoek complex is en/of wij met een overvloed aan verzoeken worden geconfronteerd. Mocht een dergelijke situatie zich voordoen, dan zullen wij u op de hoogte brengen van de redenen voor de vertraging.

7.4. Gratis

Wij beantwoorden verzoeken om handhaving gratis. Wij kunnen u echter van tevoren vragen een redelijke vergoeding te betalen op basis van administratieve kosten voor eventuele extra (papieren) kopieën die u aanvraagt, of indien uw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is.

 

8.    Transfert aan derden

In sommige gevallen kan het nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens aan andere derden doorgeven.

8.1. Subcontractanten

Om u in staat te stellen de website te openen, te verbeteren en te gebruiken, werken wij samen met onderaannemers die toegang kunnen hebben tot uw persoonsgegevens wanneer dat nodig is om onze diensten te verlenen en te verbeteren. Dit kunnen aannemers zijn die onze infrastructuur onderhouden, externe IT-consultants, softwareleveranciers, betalingspartners, leveringsdiensten en alle andere partners die wij kunnen gebruiken om onze diensten te verlenen.

In dergelijke gevallen verlangen wij van hen dat zij de toepasselijke wet- en regelgeving naleven en strikte vertrouwelijkheid in acht nemen ten aanzien van de informatie die zij mogelijk verwerken in het kader van hun werkzaamheden.

8.2. Onze commerciël partners

Wij werken samen met een aantal zorgvuldig geselecteerde commerciële partners. In dit verband kunnen wij genoodzaakt zijn bepaalde persoonsgegevens aan hen door te geven indien u ons daarvoor toestemming geeft. U wordt hiervan vooraf in kennis gesteld, zodat u al dan niet met deze vorm van verwerking kunt instemmen.

Wanneer u uw e-mailadres op onze website invoert (om in te loggen, of om u aan te melden voor een nieuwsbrief, of iets dergelijks) kunnen wij persoonlijke of andere informatie die wij van u verzamelen, zoals uw e-mailadres (in versleutelde, pseudonieme vorm), IP- adres, of informatie over uw browser of besturingssysteem, delen met onze partner LiveRamp, Inc. en haar groepsmaatschappijen. Het privacybeleid en de opt-out van LiveRamp vindt u hier: https://liveramp.fr/privacybeleid-voor-onze-producten-en-diensten/. LiveRamp gebruikt deze informatie om een online- identificatiecode aan te maken waarmee wij u op uw apparaten kunnen herkennen. Deze code bevat geen identificeerbare persoonsgegevens van u en zal door LiveRamp niet worden gebruikt om u opnieuw te identificeren. Wij plaatsen deze code in onze cookie of gebruiken een cookie van LiveRamp en staan toe dat deze gebruikt wordt voor online en cross- channel reclame. De code kan worden gedeeld met onze reclamepartners en andere externe advertentiebedrijven wereldwijd om op interesses gebaseerde inhoud of gerichte reclame mogelijk te maken binnen uw gehele online ervaring (bijv. web, e-mail, slimme apparaten, in apps, enz.). Deze derde partijen kunnen op hun beurt deze code gebruiken om demografische of op interesses gebaseerde informatie die u tijdens uw interacties met hen hebt gedeeld, aan elkaar te koppelen. 

8.3. Overdracht om aan een wettelijke verplichting the voldoen of in opdracht van een bevoegde overheid

Zoals reeds uitgelegd, zullen wij er in bepaalde gevallen toe gebracht worden om uw persoonsgegevens over te maken om aan een wettelijk verplichting, een gerechtelijke beslissing of een vraag van een bevoegde overheid te voldoen.

 

8.4. Cookies van derden (derde partïjen)

Cookies van derden zijn cookies die niet door ons als exploitant van de website worden gegenereerd, maar door een derde partij met behulp van advertenties.

Cookies van derden worden gebruikt door onze partners (adverteerders of advertentieservers) op onze website, met behulp van pixels of tags, om uw voorkeuren aan te geven en u gepersonaliseerde advertenties te bezorgen.

Om dit te kunnen doen, verzamelen deze cookies informatie over uw gedrag op de website.

Meer informatie over cookies vindt u in ons Cookiebeleid.

 

9.    Beveiling van de gegevens

Wij stellen de gepaste technische en organisatorische maatregelen in het werk om een geschikt veiligheidsniveau te garanderen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit veiligheidsniveau wordt bepaald op basis van de door de verwerking aanwezige risico’s en de aard van de te beschermen gegevens.

Wij hebben gepaste veiligheidsmaatregelen voorzien om uw persoonsgegevens te beschermen, met name tegen verlies, diefstal, misbruik of vervalsing van de ontvangen gegevens, de verspreiding of het niet-toegelaten gebruik van uw persoonsgegevens.

In het geval waar uw persoonsgegevens onder onze controle in gevaar zijn geraakt door de schending van de veiligheid van de gegevens, verbinden wij ons ertoe snel te handelen om de oorzaak van deze schending te achterhalen en gepaste maatregelen te treffen om het voorval te repareren.

Indien nodig, in overeenstemming met de van kracht zijnde wet, houden wij u op de hoogte van het incident.

 

10. Vragen en klachten

Indien u vragen en/of klachten heeft over dit beleid, neem dan rechtstreeks contact met ons op om te zien hoe wij u kunnen helpen :

Indien u niet tevreden bent met ons antwoord, kunt u ook een klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

Tel. + 32 2 274 48 00

Fax. + 32 2 274 48 35

[email protected]

Bovendien beschikt u steeds over de mogelijkheid om klacht neer te leggen voor de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel. Voor verdere informatie over klachten en mogelijke rechtsmiddelen, vragen wij u de beschikbare informatie te raadplegen op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/ 

11. Toepasbaar recht en bevoegde rechtbanken

Het onderhavige Beleid wordt door het Belgische recht geregeld.

Bij geschillen zal eerst worden getracht tot een minnelijke schikking te komen. Indien geen minnelijke schikking kan worden getroffen, zal elk geschil met betrekking tot de interpretatie of uitvoering van dit Beleid onderworpen zijn aan het Belgisch recht en aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Brussel.

 

12. Wijzigingen in dit beleid

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment de bepalingen van het onderhavige Beleid te wijzigen. Wij zullen de wijzigingen onmiddellijk op onze website publiceren.

 

 

Privacybeleid van Autogids - Versie van 01/12/2021