Zich aanmelden

Met Facebook aanmelden

of

Uw informatie is niet correct.
Ik meld me aan Wachtwoord vergeten?
Er is geen Facebook-account verbonden aan de website, schrijf u in.

Wachtwoord vergeten?

×
Mijn wachtwoord opnieuw instellen
Je ontvangt een e-mail voor het instellen van een nieuw wachtwoord.
Geen account gekoppeld aan dit e-mailadres

Nog geen account?
SCHRIJF JE GRATIS IN.

Intellectuele eigendomsrechten

Het gebruik van de Website van ProduPress verleent u geen enkel recht op deze Website en/of de inhoud ervan, enkel een strikt persoonlijk gebruik van deze Website en de inhoud ervan is toegelaten.

Deze Website en al haar onderdelen, zoals de domeinnaam, de merken, de algemene structuur, de teksten, de tekeningen, afbeeldingen, databanken, de boomstructuur van de Website en de navigatie, de logo's, de huisstijl, de geluiden, de foto's en de iconografie, evenals alle grafische, geluids- en andere elementen, weergegeven op de Website of die er deel van uitmaken, zijn beschermd door de eigendomsrechten van ProduPress, ongeacht hun eventuele bescherming volgens de geldende wetgeving, door een auteursrecht of op eender welke andere wijze, met uitzondering van onderdelen van de partners van ProduPress.

Elke reproductie en/of weergave en/of verspreiding, geheel of gedeeltelijk, met name door het gebruik van een hyperlink, al dan niet op een elektronische gegevensdrager, nu of in de toekomst, van de Website of enig onderdeel van de inhoud ervan zijn verboden, tenzij mits voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van ProduPress.

Elke persoon die ingaat tegen dit verbod is strafrechtelijk en burgerlijk aansprakelijk en kan vervolgd worden op grond van namaak en oneerlijke concurrentie.

Tevens zijn de databanken waartoe de Website toegang geeft, beschermd door de Wet van 31 augustus 1998 betreffende de rechtsbescherming van databanken houdende omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn 96/9/CE. Elke extractie of hergebruik van het geheel of een substantieel deel van de gegevens, kwantitatief of kwalitatief, uit deze databanken, is onderworpen aan het voorafgaand schriftelijk akkoord van ProduPress.
De gegevens beschikbaar in deze databanken zijn dat enkel voor zuivere publieke raadpleging. Bijgevolg overstijgt elke extractie of hergebruik van deze gegevens die niet strikt noodzakelijk zijn voor dit doel, en bijgevolg gebeuren voor redenen andere dan zuivere raadpleging, zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van ProduPress, de normale gebruiksvoorwaarden van de databanken van ProduPress.
Elke overtreding van voornoemde bepalingen vormen een inbreuk op de rechten die door de wet zijn toegekend aan de samensteller van deze databanken en stelt de auteur bloot aan strafrechtelijke en burgerlijke aansprakelijkheid.

Het plaatsen van een hyperlink naar deze Website, elke vorm van framing, en meer algemeen het gebruik van een onderdeel van de Website is onderworpen aan het voorafgaand schriftelijk akkoord van ProduPress. In ieder geval kan ProduPress nooit aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud of producten en diensten aangeboden op websites waarmee de Website verbonden zou zijn via hyperlinks of enige andere vorm van links. Bijgevolg zijn de uitbaters van deze websites enkel verantwoordelijk voor het naleven van de wetgeving en de reglementering die van toepassing zijn op het product en de dienstverlening die zij verkopen op hun website, met name inzake bescherming van de consument, verkoop op afstand, prijsreglementering, enz.